Weg met de diversiteit

Wie hoopt dat Bieke Purnelle hierbij de superdiverse samenleving met de grond gelijk zal maken, die leest best niet verder. Die superdiversiteit, om het belegen woord nog maar even in de mond te nemen, is namelijk een gegeven, zoals de regen vandaag of de lente die hoedanook volgt op zelfs de ijzigste winter.

  • © Brecht Goris © Brecht Goris

Bieke Purnelle

MO*columnisten
Directeur Kenniscentrum RoSa
10 februari 2017

Taal is geen detail. Hoe wij over elkaar spreken en schrijven is nooit nietszeggend. Wanneer we onze kinderen wijzen op het belang van een “divers” eetpatroon, dan betekent dat iets positiefs, namelijk dat je best niet enkel vlees, brood of chips eet om gezond door het leven te komen.

Een divers aanbod in de kledingzaak wijst op veel keuze, waar consumenten blij van worden. Wanneer het over mensen gaat lijkt de term echter hopeloos achterhaald. Wat betekent diversiteit nog wanneer we al meer dan vijftig jaar in een etnisch heterogene samenleving leven? Als divers wijst op verschil, hoe lang blijft de verschillende dan verschillend? En hoe relevant is het vermeende verschil voor het samenleven?

Er wordt vandaag onbetamelijk gemorreld aan één van de belangrijkste pijlers van onze samenleving: de rechtsstaat.

Wie hier geboren en getogen is en elke dag – vriendelijk of geërgerd – verschillend wordt genoemd, krijgt die het zo onderhand niet op zijn of haar heupen? Hoe lang moeten mensen hun eerste kreet slaken in dezelfde ziekenhuizen, dezelfde bussen en treinen nemen, boodschappen doen in dezelfde winkels, stemmen in dezelfde hokjes, in dezelfde bedrijven en organisaties werken als wij, vooraleer ze niet meer “divers” heten? Terwijl ik dit stukje tik, ligt er een wetsvoorstel op tafel dat daar een glashelder antwoord op biedt: levenslang.

Er wordt vandaag namelijk onbetamelijk gemorreld aan één van de belangrijkste pijlers van onze samenleving: de rechtsstaat. Die rechtsstaat werd bedacht om burgers te beschermen tegen de willekeur van de heersende macht. Wetten moeten ons beschermen en gelijk behandelen. Wanneer de wet “divers” wordt toegepast, dan is er geen sprake meer van gelijkheid.

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Francken dat vandaag op tafel ligt doet uitgerekend dat: burgers anders behandelen, op basis van hun etnische afkomst. Ooit noemden we zoiets verontwaardigd “apartheid” en boycotten we groene appels uit Zuid-Afrika. Vandaag schijnen we dergelijke ideeën en maatregelen normaal te vinden. Vandaag wordt er zonder luid en breed protest gestemd over een wet die burgers fundamenteel ongelijk behandelt.

Wie geen migratieroots heeft, is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Wie er wel heeft, wordt een crimineel van zodra er een vermoeden rijst.

Als de wet wordt aangenomen, dan kunnen mensen met “vreemde” roots die een heel leven in België hebben gewoond het land worden uitgezet op grond van “aanwijzingen” dat ze een bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Een veroordeling voor strafbare feiten is niet nodig. Elk vermoeden van een minder of meer ernstige “verstoring van de openbare orde” kan door de administratie worden gebruikt om iemand het land uit te zetten. Wie geen migratieroots heeft, is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Wie er wel heeft, wordt een crimineel van zodra er een vermoeden rijst.

Laten we dat even tastbaar maken: Jan en Mohamed gaan samen betogen, tegen racisme, kernwapens of gevechtsvliegtuigen. Aan het eind van de betoging en in een vlaag van jeugdige balorigheid plassen ze tegen de gevel van een politiekantoor. Ze worden betrapt en krijgen een proces verbaal aangesmeerd. Jan en Mohamed staan er wat bij te lachen. De agent van dienst ziet de humor van de zaak niet in en pakt beiden op voor “smaad aan de ordediensten”.

Terwijl Jan er wellicht vanaf komt met een boete of een berisping, bestaat de kans dat Mohamed als “vreemdeling” een “gevaar vormt voor de openbare orde”, die onder meer inhoudt dat er niet tegen gevels wordt geplast. Wie garandeert Mohamed dat hij niet het land wordt uitgezet, wanneer het oordelen over de feiten niet door een onafhankelijke rechter gebeurt en wanneer vermoedens volstaan om iemand als crimineel en een gevaar voor de samenleving te boekstaven?

“Iedereen gelijk voor de wet” mag dan klinken als een kamerbreed cliché, het is een fundamenteel principe voor het vertrouwen van burgers in de samenleving, in het bestuur en in elkaar. Wetten die “divers” worden gehanteerd en onderscheid maken tussen de ene en de andere burger, wetten die niet worden bewaakt door onafhankelijke rechters kunnen geen deel uitmaken van de rechtsstaat. Ze staan zelfs haaks op het doel en de principes die die rechtsstaat uitdraagt.

Enig gezond verstand zou moeten volstaan om te beseffen dat dergelijke praktijken jonge mensen veeleer verder van ons weg drijven dan dat ze ons beschermen.

Als we zo bang zijn voor radicalisering en terreur door geradicaliseerde elementen, dan zou enig gezond verstand moeten volstaan om te beseffen dat dergelijke praktijken jonge mensen veeleer verder van ons weg drijven dan dat ze ons beschermen.

Herkent u het gevoel dat een schoolgaand kind heeft wanneer hij of zij werd gestraft, terwijl een andere leerling die hetzelfde deed er zonder straf van afkwam? Weg is het vertrouwen van het kind in de rechtvaardigheid van de leraar en de school. Weg is het geloof in de structuur en het reglement. Wat blijft is een boos en verongelijkt kind. Wie weerstand wil oogsten hoeft maar willekeur te zaaien.

Dat beleidsmakers geloven in dergelijke destructieve maatregelen is één ding, dat ze erin slagen ons te overtuigen van de noodzaak aan dit soort rampzalige geknutsel is van een treurigheid zonder weerga.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

Hans becu

 

Jongens, daar gaan we weer. Ik ken geen mens op de wereld, en geen kind op school, dat nooit werd geconfronteerd met onrechtvaardigheid. Ermee leren omgaan is essentieel, en maakt deel uit van het leven. De strevers naar de ideale wereld met daarin ideale mensen die ideale systemen maken zijn degenen die met hun drammerige utopieën de wereld uiteindelijk onleefbaar maken. onrechtvaardigheid is ook per definitie subjectief qua aanvoelen, en ook niet noodzakelijk het gevolg van willekeur. Wie dat de mensen wijsmaakt is te kwader trouw, en maakt mensen negatief en rancuneus. De zoveelste illustratie van links intellectueel onvermogen : gebrek aan realiteitszin, gebrek aan zin voor gradatie en een totaal onrealistisch want geïdealiseerd mensbeeld. De ideale mens-utopie is karakteristiek voor het communisme. De home sovjeticus. Lees Boelgakow maar. Hondehart, waar de ideale mens evolueert tot een mens met de moraal van een hond…. Wat voor doffe ellende die “ideale systemen” hebben opgeleverd is ter linkerzijde blijkbaar nog altijd niet doorgedrongen.

pascal versavel

Mr. Becu, u geeft maar af op links maar omzeilt handig de kern van de zaak: deze wet is een aantasting van de liberale rechtstaat.

Hans Becu

 

Mr Versavel

Het door linkse gutmenschen  en muliculturele luchtfietsers geïnspireerde non-beleid van ongecontroleerde massamigratie, het systematisch dulden van illegale aanwezigheid op het grondgebied, de praktische onmogelijkheid om deze misdrijven ( ja hoor, illegale aanwezigheid mag niet, dat staat in de wetten van de rechtsstaat) te sanctioneren, het belonen ervan door collectieve regularisaties, criminelen inclusief , de feitelijke onmogelijkheid om vreemde criminelen uit te zetten : dat is dan geen aantasting van de rechtsstaat ? Ik lees daarnet in de krant dat een aantal teruggekeerde Syriestrijders vrolijk werkozensteun ontvangt. Rechtsstaat ? Links is hopeloos naïef, en het toestaan en goedpraten van bovenstaande, gekoppeld aan het systematisch diaboliseren  van de politicus die aan dat systematisch en georganiseerd misbruik van de rechtsstaat, mensenrechten en asielrecht iets wil doen vind ik crimineel. Zij ondermijnen de rechtsstaat, omdat ze duidelijk niet beseffen dat een rechtssysteem dat niet meer gedragen wordt de de meerderheid van de bevolking omdat een aantal linkse dogmatici stekeblind blijven voor de perverse gevolgen ervan in de praktijk, onvermijdelijk ineenstort. Evenmin beseffen ze dat een groot deel van de migranten , ook lang ingezetenen, overduidelijk onze rechtsstatelijke principes niet onderschrijft, niet in het minst een aanzienlijk deel Moslims. Een rechtsstaat blijft alleen overreind als de bevolking de basisprincipes ervan honoreert. Migranten die dat niet doen, zijn niet gewenst. Punt. 

pascal versavel

Mr. Becu, net als u ben ik geen voorstander van ongecontroleerde massamigratie. Maar het gaat in deze niet over illegalen. Het gaat over legale inwoners met een andere nationaliteit voor wie de basisprincipes van de liberale rechtstaat worden opgeschort. Het zijn blijkbaar niet alleen moslims die moeten leren dat een aantal grondrechten en vrijheden voor iedereen moeten gelden om van een liberale rechtstaat te kunnen spreken.

Hans Becu

Typisch : U ziet de perverse gevolgen van Uw redenering over het hoofd. Want zo kan men mensen als Salah Abdeslam niet uitwijzen. Hij is geen Belg, maar heeft als vreemdeling een veronderstelde “innige band” met het vaderland. Leuke band. Als je natuurlijk concludeer dat een fascist als Francken, zo gaat dat dan, alle vreemdelingen- verkeersovertreders en sjakochendieven het land gaat uitzetten….je moet dat wetsvoorstel dat inmiddels is goedgekeurd eens grondig lezen, en vooral ophouden met het maken van intentieprocessen, de specialiteit van Links. 

pascal versavel

Waar heb ik dat intentieproces gemaakt? Het gaat niet over het al dan niet kunnen uitwijzen van wie dan ook in deze, het gaat er over dat dat een dergelijke maatregel in een rechtstaat niet kan na een vage administratieve procedure maar enkel  na een juridisch proces.  Ik wacht nog steeds op een tegenargument van u dat deze wet wel verzoenbaar is met de notie van een liberale rechtstaat. Ik sta daar open voor maar zolang u me zelf intentieprocessen toedicht lijkt het me weinig zinvol deze discussie verder te zetten.

Rony De Sutter

Blijkbaar liggen weinigen ervan wakker. Volgens HLN (bekijk die lezerreacties, olala !) waren er vandaag “een kleine 1000 betogers”…. Een mens die het vanuit z’n zetel gadesloeg spreekt van een 200-tal, het radionieuws hield het op 400.

Soit, maakt niet zo heel veel uit, steeds dezelfde ‘beroepsbetogers’, veelal uit gauchistische hoek, voeg al die groupuscules bijeen en je hebt er zelfs een paar 1000 als het effe meezit. Ja, democratische verkiezingen zijn leuk, zolang ze maar door de politiek-correcten (links dus) gewonnen worden. Frustratie ten top natuurlijk als er een surprise uit de hoek komt (tegenwoordig meer dan we verwacht hadden, tja), dàn komt men op straat om desnoods gewelddadig te protesteren, vergetende dat alles volgens de regels van de democrazy verlopen is. Niet dat ik bijzonder hoog oploop met Donald Skunk, om het voorzichtig uit te drukken, maar de stoethaspel is wél verkozen, deels door nog grotere stoethaspels, het zij zo. Idem voor de ‘referenda’ waar indertijd ene Guy V. zo hoog mee opliep, ‘t kan verkeren….

Wat Theo F. allemaal uitvreet, of bij uitbreiding de ganse regering, het zal me halal-worst wezen. Zolang een leger (100.000 ? 200.000 ?) illegalen (‘mensen-zonder-papieren’, eufemismen zijn in tegenwoordig) hier de boel komen verzieken (een deel toch), zolang Maghrebijns krapuul op oudejaarsavond in diverse Duitse steden ongestoord hun vunzige gangen kunnen gaan, zolang gangsters met een grote G hier vrijgesproken worden dankzij ‘bekwame’ advokaten, zolang zowat alles hier scheefloopt wat kàn scheeflopen, met geen uitzicht op beterschap (de PVDA de absolute meerderheid, welja waarom niet;-), tot zolang zal rechts en uiterst-rechts groeien en blijven groeien, en zal links gemarginaliseerd worden (de sleutelposities door de soixant-huitards in het onderwijs, de cultuur, de media, sociale organisaties, enz….ze brokkelen zienderogen af, niemand heeft het eeuwig leven ziet u, noch links, noch rechts, noch averechts). En de opvolging ? Lees de enquètes afgenomen onder “de jeugd” (bv in Humo) en je weet genoeg (als je het wil weten natuurlijk). Als links geen reservoir had van allochtone stemmen hingen ze al veel langer in de touwen, niet ? (herinner u het ‘kartel PVDA - AEL van Abou J.J., niet bepaald een eclatant succes nietwaar, om niet te zeggen een débâcle, en de volgende débâcles zijn in de maak (voorbeelden ? Frankrijk : links komt er amper aan te pas, de proletariërs zitten op de schoot van Marine; de PVDA = soc.democr. in Nederland, van de 2e grootste naar de ZEVENDE partij in de peilingen, nou moe…, de grootste zou die rare knaap worden die constant beveiliging nodig heeft, de evenknie van Donald Skunk, het kapsel hebben ze alvast gemeen, ongeveer;-). Wat is de verkeersregel op de autostrade ? Uiterst-rechts houden !  Und alle Menschen werden Brüder, is ‘t niet volgende week, dan toch in de naaste toekomst, zeker weten;-). En anders gaan we nog maar ‘s betogen, die nieuwe schoenen moeten ingelopen worden;-)).

Rony De Sutter

Als alle problemen en ‘discriminaties’ slechts te herleiden waren tot ‘de Mohammeds’ die tegen een gevel staan te plassen, al dan niet na een betoging tegen de kernraketten, of het ‘racisme/xenofobie/populisme/….’ etc dan zouden we zelfs van geen problemen spreken. Meer nog, misschien zou ik zelfs naast hem gaan plassen, uit solidariteit;-). Tegen de gevel van een kerk, een moskee of de Wetstraat 16 gaan plassen, voor mij maakt het niks uit, voor hem wel vermoed ik……En daar beginnen de problemen rond de ‘diversiteit’ al, nog voor er een woord gezegd of een druppel geplast is;-). Racisme, discriminatie, xenofobie, enz…. het bestaat blijkbaar enkel en alleen in de westerse landen, bij de bange (?) blanke man. Dat ik daar iets anders over denk, na het bezoeken van pakweg 65 landen over de 5 continenten (en niet als Neckermantoerist…), bewijst nog maar eens het verschil tussen de wereldvreemde, idealistische, gauchistische en andere Open Grenzen-adepten enerzijds, en de realisten anderzijds (realisten waar, voor alle duidelijkheid, de volks- en andere nationalisten, de Bloed & Bodem-fanaten, het grijze klootjesvolk à la Nonkel Juul l & Tante Zulma, de -foben {islamofoben, xenofoben,….), de oerconservatieve ‘elites’ (Kroon, Kerk & Kapitaal) alvast niet, niet bijhoren (niet dus). Overigens, was ‘diversiteit’ zo een hoogstaand begrip in de ‘linkse milieu’s ? Forget it. De massa’s Chinezen in tempore suspecto met hun Mao-pakjes, de DDR-eenheidsworst, de Cubaanse ‘eenheidsslogans’, de Koreaanse militaire parades, enz. Wie het woord ‘diversiteit’ nog maar durfde te denken die……enfin, iedereen kent de geschiedenis, of wordt toch veronderstelt ze te kennen…. Al kan men de geschiedenis op velerlei manieren ‘verklaren’ nietwaar, en wordt de geschiedenis meestal geschreven door de overwinnaar (behalve nu door Donald Skunk, want die man kan naar verluidt niet lezen of schrijven, met moeite twitteren, of zoiets). Enfin, de geschiedenis kabbelt voort, soms als een beekje, soms als een tsunami (meestal dat laatste tegenwoordig).

At your service !

pascal versavel

Dank u, mr De Sutter. Maar  onze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij het racisme in onze samenleving.  Of moeten we pakweg het seksisme in onze samenleving niet meer aanpakken omdat het ook in andere landen voorkomt? Overigens maakt u het zichzelf wel wat makkelijk door links te reduceren tot communistische regimes. Zal ik rechts dan ook maar reduceren tot Pinochet, Franco en co?

Hans Becu

Pascal, 

Racisme en sexisme aanpakken ? Zeer goed, maar dan niet enkel bij de bange blanke man, maar ook bij de allochtone medemens. Die wordt door links altijd voorgesteld als slachtoffer van, nooit als dader. En sexisme : op vrouwendag maken de linkse feministen zich altijd mateloos druk over genderequality, loonkloven en andere glazen plafonds. Maar over de systematische onderdrukking en discriminatie van vrouwen in vnl. moslimsmilieu’s hier aan onze achterdeur, reppen ze nooit met een woord. Ze durven niet :  de multiculturele illusie mag immers niet aan diggelen, en groen en spa moeten stemmetjes sprokkelen. Selectieve verontwaardiging en hypocrisie : vandaar dat links ongeloofwaardig wordt en totaal in het defensief gedrongen wordt. Klaag maar rustig verder, het vingertje in de lucht. Wie anders denkt dan Bieke, Tineke en Warda is een……

Pagina's

LEES OOK

© Brecht Goris
‘Het lijkt alsof we er razendsnel en radicaal op achteruit gaan wat betreft ons vermogen om het respectvol en empathisch oneens te zijn.’ MO*columniste Bieke Purnelle legt de vinge
Deze week stelt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu, zijn boek ‘Op eigen kracht’ voor in de Gentse herberg Macharius.

Meest recent van Bieke Purnelle

© Brecht Goris
Een zwarte vrouw met een tegendraadse mening, veel gekker moet het niet worden
‘Het lijkt alsof we er razendsnel en radicaal op achteruit gaan wat betreft ons vermogen om het respectvol en empathisch oneens te zijn.’ MO*columniste Bieke Purnelle legt de vinge
Checklist met de vragen die we vergeten stellen
Een artikel over schoolgaande kinderen die spijbelen om voor zusjes en broertjes te zorgen, wekt, voorspelbaar, verontwaardiging bij de Vlaamse lezer op.
© Brecht Goris
Vakantietijd
Ergens halfweg tussen het reizen en het in- en weer uitpakken van koffers, verschijnt een onbeduidend krantenstukje dat vertelde waarom twee weken vakantie verspilde tijd is.
© Brecht Goris
Waar blijft de verontwaardiging?
21 jaar geleden werd een van de grootste betogingen uit de Belgische naoorlogse geschiedenis gehouden. Een witte mars tegen kindermisbruik.