Wereld

Nieuws

Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

De faillissementsprocedure (SDRM) die hetInternationaal Muntfonds voorstelt, is en blijft onaanvaardbaar, zelfs ineen gewijzigde vorm. Dat liet de particuliere kredietsector dinsdag weten ineen brief aan het IMF. SDRM is een mechanisme om de schulden van landen dietegen een 'faillissement' aankijken te herschikken en eventueel tebevriezen.
Nieuws

2002 tweede warmste jaar ooit

De gemiddelde temperatuur op aarde zal dit jaarnog hoger zijn dan vorig jaar, zo meldt het Wereld Meteorologisch Instituutin Geneve. Daarmee stoot 2002 het jaar 2001 van de tweede plaats op hetpodium van 'warmste jaren ooit'. Sinds het begin van de metingen, 160 jaargeleden, scoorde enkel 1998 beter. De temperaturen lagen dit jaar (althanstot eind ...
Nieuws

Alleen V-Raad kan rapport over kindsoldaten tot leven wekken

De 'Coalitie tegen Kindsoldaten' - de koepel van ngo's die werken rond dat thema - reageert positief op het gisteren (maandag) gepubliceerde VN-rapport over de kindsoldaten. De mensenrechtenactivisten geloven dat het document - dat 23 organisaties en regeringen kapittelt - de basis kan vormen voor acties tegen partijen die kindsoldaten in de strijd ...
Nieuws

Afkeuring eventueel gebruik van landmijnen in Irak klinkt steeds luider

Volgens de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) hebben de Verenigde Staten 90.000 antipersoonsmijnen klaarliggen in afwachting van een oorlog in het Midden-Oosten. De internationale coalitie van meer dan 100 ngo's vraagt met aandrang dat de VS zich engageren om deze niet te gebruiken bij een aanval op Irak.
Nieuws

Noord-Zuidconflicten blijven Doharonde overschaduwen

Vijf dagen resten de lidstaten van deWereldhandelsorganisatie (WHO) nog om tot een vergelijk te komen over tweebelangrijke dossiers in de vorig jaar in Doha opgestarte multilateraleonderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Maar detoegang van arme landen tot goedkope geneesmiddelen en de speciale engedifferentieerde behand ...
Nieuws

Annan waarschuwt voor toekomstige wateroorlogen

Als in het Westen iemand het één keer hettoilet doorspoelt, vergt dat precies de hoeveelheid water waar de doorsneeinwoner uit een ontwikkelingsland over beschikt om een hele dag mee tekoken, drinken, wassen en schoon te maken. Drinkwater wordt hetbelangrijkste tekort en de toekomstige 'cause de guerre' bij uitstek,waarschuwde VN-secretaris-generaa ...
Nieuws

Tbc in opmars in Londen

In sommige wijken in Londen is de graad van besmetting met tuberculose nu even hoog als in zogenaamde derdewereldlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van TB Alert. Het nationale Britse gemiddelde (13 per 100.000) is nog steeds erg laag, maar in Londen bedraagt dat 40 per 100.000. Bepaalde wijken hebben echter een tbc-graad van meer dan honderd.
Nieuws

Wereldwijde economische dip hindert strijd tegen armoede-

Het ziet er volgens de Wereldbank niet goeduit voor het wereldwijde gevecht tegen de armoede. De wereldeconomie stokten de groei valt overal lager uit dan verwacht. De eerste slachtoffersdaarvan zijn de ontwikkelingslanden, die op niet veel buitenlands kapitaalmoeten rekenen. In een nieuw rapport van de Wereldbank staat te lezen dathet wereldwijde ...
Nieuws

Nieuwe waterindex brengt wereldwijde watervoorziening inkaart

Het wordt een gigantische uitdaging om degroeiende wereldbevolking in de éénentwintigste eeuw van gezond drinkwaterte blijven voorzien. In het jaar 2000 hadden al één op vijf mensen in 30landen te kampen met een tekort aan water en tegen 2050 - wanneer we met 9,2zullen zijn - heeft één op drie mensen in 50 landentekort aan water. Toch ishet geen op ...
Nieuws

IMF hervalt in oude dreigementen tegen arme landen

Drie maanden geleden stelde hetInternationaal Muntfonds nieuwe regels voor die arme landen meer autonomiemoesten geven in de economische programma's die ze met IMF-leningen willenuitvoeren. Vorige week herviel het IMF echter in een oude gewoonte:Nicaragua en Zambia kregen te horen dat ze staatseigendommen moestenverkopen als voorwaarde voor financi ...
Nieuws

Genetische besmetting verwante gewassen blijft heikel punt

Een onderzoek van de universiteit van NorthCarolina leverde mogelijk het eerste harde bewijs dat het gebruik vanGM-gewassen kan leiden tot onvoorspelbare hybride plantensoorten metgelijkaardige eigenschappen.Oliehoudend Canola-zaad dat genetisch werdgemanipuleerd om de resistentie tegen insecten te verhogen kan dezeeigenschappen overdragen op in he ...
Nieuws

UNICEF wil kinderen een stem geven

Het Kinderfonds van de Verenigde Natiesvindt dat de twee miljard kinderen op deze wereld het recht hebben omgehoord te worden en volledig deel te kunnen hebben aan de samenleving. Doorkinderen te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen, zou er misschieneen kentering kunnen komen in huidige toestand van de wereld, waarin 150miljoen kinderen l ...

Pagina's